eSzemélyi az Okos Okmány!


Az új személyazonosító igazolvánnyal kapcsolatos jogi szabályozás

A személyazonosító igazolványra vonatkozó alapvető rendelkezéseket az e-kártya megvalósításához szükséges egyes törvények, valamint az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény módosításáról szóló 2015. évi CXXX. törvény állapította meg. A hivatkozott törvény 2016. január 1-jével módosította a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvényt, így a személyazonosító igazolványra vonatkozó törvényi szabályozást továbbra is a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény állapítja meg.

Az új típusú okmányra figyelemmel ugyanakkor új rendelet megalkotására került sor 2016. január 1-jei hatállyal, a személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról szóló 168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet 2016. január 1-jével hatályát vesztette.

Összefoglalva 2016. január 1-jével az új személyazonosító igazolványra vonatkozó szabályokat az alábbi jogszabályok rendezik:

  • a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény (Nytv.);
  • a személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól szóló 414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet (Szig.R.)
  • az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
  • a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény

Az eSzemélyihez igényelhető elektronikus aláírás szolgáltatással kapcsolatban az alábbi jogszabályokat szükséges kiemelni:

  • Az Európai Parlament és a Tanács 910/2014/EU rendelete (2014. július 23.) a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (eIDAS rendelet)
  • 2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól
  • 414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet a személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól
  • A Bizottság (EU) 2015/1506 végrehajtási határozata (2015. szeptember 8.) a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról szóló 910/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 27. cikkének (5) bekezdése és 37. cikkének (5) bekezdése szerint a közigazgatási szervek által elismert fokozott biztonságú elektronikus aláírások és fokozott biztonságú bélyegzők formátumaira vonatkozó specifikációk meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg)
  • 24/2016. (VI. 30.) BM rendelet a bizalmi szolgáltatásokra és ezek szolgáltatóira vonatkozó részletes követelményekről
  • 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről

A fentiekben hivatkozott hazai jogszabályok aktuális, hatályos változatát megtalálja a Nemzeti Jogszabálytárban az alábbi linkre kattintva.

A fentiekben hivatkozott Európai Uniós jogszabályt megtalálja az alábbi linkre kattintva.